Brief huurdersorganisaties uit de 4GS

Tweede Kamer
Vaste Kamercommissie voor VROM
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

CC: Minister Dekker en wethouders G4

Betreft: Antikraak, leegstandbestrijding en tijdelijke verhuur

Amsterdam, 3 juli 2006

Geachte leden van de VC VROM,

Op 29 mei hebben de wethouders Wonen van de G4 een brief gestuurd aan minister Dekker over de eerder aangenomen moties om kraken tegen te gaan. De minister heeft op 9 juni samen met minister Donner van Justitie een brief aan de Tweede Kamer gericht waarin zij hun visie geven op de moties van de Tweede Kamer om kraken tegen te gaan. Als stedelijke huurdersorganisaties uit de vier grote steden willen wij u onze visie in deze discussie niet onthouden. Ook niet nu het kabinet demissionair is.

Wij delen de mening van de wethouders van de G4 dat een algeheel verbod op kraken onwenselijk is, ook niet in de halve gedoogvariant die de ministers Dekker en Donner voorstellen. Als huurdersorganisaties hebben wij geen enkel belang bij kraken als zodanig, echter de huidige mogelijkheden om na 12 maanden leegstand een woning te kunnen kraken, werkt als een stok achter de deur om leegstand tegen te gaan. Langdurige leegstand van panden is in tijden van grote woningnood zeer ongewenst. In een dergelijke situatie vergroot leegstand de opwaartse druk op de markt. Daarnaast is leegstand een ernstige bedreiging voor de leefbaarheid van wijken, buurten en straten.

De huidige wetgeving ter bestrijding van leegstand lijkt ruim voldoende, alleen het gebruik van de middelen zou op punten geïntensiveerd moeten worden. De minster gaf in een ingezonden stuk in de Volkskrant aan dat de hoeveelheid leegstand bij corporaties klein is. Wij zien dat juist als een argument om geen wijzigingen aan te brengen in het huidige bestel. De leegstandswet biedt al veel mogelijkheden om tijdelijk te verhuren indien er sprake is van voorgenomen sloop of renovatie. Daarnaast is er de mogelijkheid om woningen die door de verhuurder bestemd zijn voor verkoop in bruikleen te geven. Een dergelijke constructie zonder huurvergoeding is gelijk een effectieve prikkel om de aangekondigde voornemens ook snel en tegen een redelijke prijs te effectueren.

De wethouders van de G4 komen in hun brief aan de minister tot de aanbeveling de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur op te rekken voor zowel woningen in herstructureringsgebieden als voor huurwoningen waarvan de eigenaar stelt dat deze voor de verkoop zijn bestemd. Wij spreken ons hierbij krachtig uit tegen deze voorgestelde maatregelen als alternatief voor de bestrijding van leegstand. Beide mogelijkheden voor de uitbreiding van de toepassing van tijdelijke verhuur betreffen grote hoeveelheden woningen van zowel particuliere als sociale verhuurders. Daarmee dreigt voor een grote hoeveelheid huurwoningen een wezenlijk onderdeel van de huurbescherming weg te vallen. Dergelijke maatregelen zijn wellicht te overwegen in perioden van een ontspannen woningmarkt, maar in de huidige situatie is dit vragen om ongelukken. Vooral op de particuliere huurmarkt opereren tal van minder betrouwbare verhuurders, maar ook de aantasting van de rechten van huurders van sociale verhuurders zal tot misstanden kunnen leiden.

Het oprekken van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur zal vele tienduizenden woningzoekenden verleiden met deze minder aantrekkelijke en onzekere huisvestingsvorm in zee te gaan. Te vrezen valt dat deze groep relatief makkelijk te gebruiken valt om gaten te vullen in de vele herstructureringsprojecten, maar dat daarmee in feite een zeer rechteloze groep huurders ontstaat, wier vooruitzicht een vaste eigen plek te hebben lang buiten beeld zal blijven. De keerzijde van wat minister Dekker “het succes van de antikraakwachten” noemt, is dat zij in feite al in deze situatie terecht zijn gekomen. Uitbreiding van tijdelijke verhuur leidt er toe dat deze praktijk voor de vastgoedsector ook nog lucratief wordt. Niet doen dus.

Wij dringen als belanghebbende huurdersorganisaties er bij u als Kamer op aan niet in te stemmen met het algeheel verbod om te kraken en om waakzaam te blijven voor wetgeving die de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur vergroot zolang er sprake is van de nieuwe woningnood.

Met vriendelijke groet,

Léon Vlasblom namens,

Huurdersvereniging Amsterdam
De Bundeling (Utrecht)
Huurdersnetwerk Rotterdam
Haagse Federatie van Huurdersorganisaties

Het secretariaatsadres voor de huurdersorganisaties uit de 4GS is:

Huurdersverenigig Amsterdam
Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 RZ Amsterdam