kraakverbod: de voorgeschiedenis 2003-2008

Een overzicht van de ontwikkelingen rond het kraakverbod 2003-2008

*****

VOOR ONTWIKKELINGEN NA 2008 ZIE BIJVOORBEELD HIER: KLIK!

*****

26.08.2008 "Wetsvoorstel totaalverbod kraken" aan Raad van State verzonden.

Kamerleden Ten Hoopen(CDA), Slob(CU) en Van der Burg(VVD) hebben hun initiatief wetsvoorstel af. In de mediaaandacht er om heen blijkt dat de rechtse meerderheid in de Kamer nog steeds lijnrecht tegenover de grote steden, de VNG en natuurlijk de linkse minderheid in de kamer staat. De kraakverbod-coalitie wordt onder meer bekritiseerd om het gebrek aan daadkracht tegen speculanten die leegstand veroorzaken. Voor de wetstekst en memorie van toelichting zie HIER

*****

herfst.2007 Opnieuw acties in het kader van heropleving kraakverbod-discussie

CDA-kamerlid Ten Hoopen is na jaren weer terug. Binnenkort komt hij met een initiatiefwetsvoorstel voor een kraakverbod. Heet hangijzer zijn de (on)mogelijkheden voor de overheid om zelf speculatie en leegstand aan te pakken. Kraken wordt echter nog steeds gezien als een welkome stok achter de deur door de grote steden, die zich dan ook blijven verzetten tegen een kraakverbod. Opvallend is ook dat de discussie door de krakerhaters werd aangezwengeld met behulp van "schandaalverhalen" waar de meningen sterk over uiteenlopen.

Binnenkort meer...

*****

07.02.2007 Huurliberalisatie met coalitieaccoord van de baan.

In het vandaag uitgebrachte coalitieacoord tussen CDA, PvdA en CU is op pagina 32 onder 9. de volgende passage opgenomen: "Het wetsvoorstel Huurliberalisatie wordt ingetrokken.De stijging van de huren zal worden gekoppeld aan de inflatie". De beruchte plannen van Dekker die op luid maatschappelijk verzet stuitten, zijn daarmee van de baan.

*****

05.12.2006 Huurplannen voorlopig niet in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet modernisering huurbeleid 2007 - eerder bekend als "de plannen van Dekker" controversieel verklaard. De Tweede Kamer deed dit eerder niet. De Eerste kamer deed dit ondanks het ontbreken van een meerderheid tegen het wetsvoorstel juist wel. De Eerste Kamer hield hierbij rekening met de aanwezigheid van een "substantieele minderheid" die tegen de plannen was. Hierbij werd verwezen naar de uitslag van de verkiezingen van 22 november. Ze legt hiermee nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor een nieuw huurbeleid bij een nieuw te vormen kabinet. Alleen de VVD stemde tegen het controversieel verklaren.

*****

31.10.2006 Rampzalige huurplannen op valreep toch aangenomen

In de laatste zitting voor het verkiezingsreces heeft de tweede kamer met steun van CDA, VVD en LPF op de valreep de wet modernisering huurbeleid 2007 aangenomen. De PvdA kondigde aan na de verkiezingen deze plannen weer terug te zullen draaien. Tot de tijd dat dat gebeurd zal het nieuwe huurbeleid gewoon behandeld gaan worden door de eerste kamer en de raad van state. De verkiezingen 22 november a.s. zullen dus van groot belang zijn voor de toekomst van het huren. Alleen SP, Groen Links, D'66, Christen Unie en PvdA keerden zich tegen de plannen.

*****

15.10.2006 Comite "Winsemius Stop" van start

Nadat minister Dekker werd opgevolgd door minster Winsemius(VVD) (Hirsch Ballin volgde Donner op bij Justitie) wordt in het verlengde van de acties 'Stop Dekker' en 'Houd Huren Betaalbaar' nu ook op een beroep op Winsemius gedaan om de nog altijd liggende plannen voor een verregaande huurliberalisatie niet door te voeren.

*****

21.09.2006 Minsters Dekker en Donner treden af

Direct op het uitkomen van het definitieve rapport van de comissie Van Vollenhoven over de schipholbrand treden Minister Dekker van VROM en Minister Donner van Justitie af. In de aanloop naar de verkiezingen van 22 november lijkt het onvermijdelijk dat onderwerpen als de huurliberalisatie en het kraakverbod voorlopig van tafel zijn. Even lucht voor de "zwakkeren van de woningmarkt".

*****

08.09.2006 SP stelt vragen in tweede kamer over juridisch vacuum rond anti-kraak bewoning.

Er bestaat sinds de opkomst in de jaren tachtig van de eerste antikraak-buro's grote onduidelijk over anti-kraak situaties. Het is op zijn minst opmerkelijk dat een overheid die de laatste jaren krakers op alle denkbare regeltjes controleert, zich uberhaupt nog niet bezighoudt met toezicht op de diverse schimmige antikraakburo'tjes en en de precaire positie van woningzoekenden die gedwongen zijn anti-kraak te wonen.

*****

08.09.2006 PvdA stelt vragen in tweede kamer over uitblijven gedragscode vastgoed-c.v.'s

De meerderheid van de vastgoed-c.v.'s blijken niet mee te willen werken aan een vorm van eigen toezicht. De PvdA vreest voor het vertrouwen van beleggers. Zo blijft er onduidelijkheid over de aanwezigheid en omvang van witwaspraktijken binnen het vastgoed.

*****

07.09.2006 CDA en VVD drukken behandeling huurliberalisering door.

In de voorgaande week tijdens een procedurevergadering van de vaste kamercommissie voor VROM hebben fraktieleden van CDA en VVD de behandeling van Dekker's omstreden plannen voor liberalisatie van de huurwoningmarkt versneld. De gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen eindigt op 13 september, en later in de maand moet een afsluitend debat volgen.

*****

06.09.2006 Handhavingsmogelijkheden ingezet tegen kraken maar niet tegen speculanten en leegstand.

De nieuwe woningwet in voorbereiding is een natte droom voor de machtslustige ambtenaar. Uit de discussie die nu in de eerste kamer wordt gevoerd is duidelijk dat het zelfs zover gaat dat men zich vooral bezig wenst te houden met woningen die worden gekraakt en niet met woningen die leegstaan. Het beleid tot vorderen van leegstaande woningen is al decennia lang een wassen neus.

*****

30.06.2006 t/m 28.08.2006 Zomerreces Tweede Kamer
06.07.2006 t/m 04.09.2006 Zomerreces Eerste Kamer

*****

03.07.2006 Grootstedelijke huurdersorganisaties keren zich tegen plannen voor kraakverbod en verdergaande uitbreiding tijdelijke verhuur

Overkoepelende huurdersorganisaties van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht spreken in een persbericht en een brief naar de tweede kamer hun vrees uit. Ze voorzien dat er met de plannen van Dekker voor uitbreiding van de tijdelijke verhuur "een zeer rechteloze groep huurders ontstaat, wier vooruitzicht een vaste eigen plek te hebben lang buiten beeld zal blijven".

*****

30.06.2006 Campagne tegen korting op huurtoeslag

"Op een gegeven moment houdt het op, dan is de rek eruit." Balkenende II bezuinigde een miljard op de huurtoeslag, een zware klap voor een miljoen huishoudens. De Nederlandse Woonbond voert hiertegen een door o.a. de zorg-wethouders uit Asterdam en Rotterdam gesteunde campagne en organiseerde een kaartenactie.
"Korten op de huurtoeslag sluit een grote groep huurders uit van deelname aan de samenleving", aldus de Woonbond en haar medestanders.

*****

29.06.2006 Kabinet Balkenende II valt

Nadat de fractie van regeringspartij D'66 een motie van wantrouwen steunde die door Groen Links was uitgevaardigd tegen minister Verdonk, en deze motie geen meerderheid haalde, sloot het kabinet aanvankelijk nog de rijen. Dit bracht de D'66-fraktie ertoe de steun aan het kabinet waarin D'66 zelf ook deelnam in te trekken. Hierop namen de twee D'66 ministers Brinkhorst en Pechtold en staatssecretaris van der Laan ontslag uit het kabinet. Balkenende bood daarop namens het kabinet aan de koningin ontslag aan. Het resterende kabinet (zonder D'66) is daarmee demissionair geworden, en bekijkt de mogelijkheden voor de toekomst. Mogelijk gaan VVD en CDA voorlopig door als (missionair) minderheidskabinet en/of komen er vervroegde verkiezingen. Wat dit gaat betekenen voor bijvoorbeeld Dekker's plannen voor huurliberalisatie en een kraakverbod is op dit moment slechts gissen.

*****

28.06.2006 Schokkende situatie malafide verhuurders

Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag uit Amsterdam brengt een schokkend jaarverslag (pdf) over 2005 uit. Vanaf pagina 37 is een overzicht van klachten opgenomen. "Opmerkelijk is dat in de stadsdelen waar de druk op de woningmarkt het grootst is, waaronder Centrum, Oud-West en Oud-Zuid, sommige verhuurders er niet voor terugdeinzen om huurders met grove bedreigingen, langdurige pesterijen en onterechte ontruimingsprocedures hun woning uit te krijgen. Soms krijgen huurders zelfs te maken met illegale ontruimingen en geweldpleging door hun verhuurder." aldus het Meldpunt.

*****

16.06.2006 Kamerfractie Groen Links wil leegstandsbelasting

In een persbericht keert Groen Links zich tegen een kraakverbod. Eerder al stelde ze een leegstandsbelasting-plan voor. Eigenaren zouden na een jaar leegstand 50 euro per m2 moeten betalen. Dit geld kan dan naar een fonds gaan van waaruit verbouwingen van leegstaande panden tot woonruimte bekostigd kunnen worden.

*****

13.06.2006 Vastgoed-sector siddert van kraakverbod-plannen

Projektonwikkelaars alsook de antikraak-sector zijn ontevreden over de plannen van Dekker en Donner voor een algeheel kraakverbod. De vastgoed-jongens vrezen nu van meet af aan leegstand te moeten tegengaan, en niet pas na een jaar, zoals dat (blijkbaar) nu het geval is. Lesley Bamberger, directeur van de Kroonenberg Groep in het Financieele Dagblad van 13 juni 2006: 'Nu is een kraker zonder meer strafbaar in het eerste jaar dat een pand leegstaat. Gaat die termijn eraf en geldt permanent de eis dat de eigenaar voldoende moeite moet hebben gedaan het pand tijdelijk te verhuren en te beschermen met antikraakwachten, dan moet je ook van meet af aan met antikraakwachten gaan werken en een voor de rechter goed dossier gaan opbouwen.' 'Een antikraakwacht is net zo erg als kraken', meent Bamberger. 'Stel je hebt een pand opgeknapt en je laat er antikraakwachten in wonen, dat komt het pand niet ten goede.'

*****

12.06.2006 Nederlandse Woonbond, landelijke belangenorganisatie voor huurders tegen kraakverbod.

De Woonbond stelt: door een kraakverbod "worden de mogelijkheden voor gemeenten om een serieus anti-leegstandsbeleid te voeren door het kabinet verkleind." De Woonbond bekritiseert naast de kraakverbod-plannen van Dekker ook de huurliberalisatie-plannen van Dekker. Naast de woningzoekenden krijgen ook de huidige huurders het steeds moeilijker. Garanties voor betaalbare huren verdwijnen meer en meer van de politieke agenda, waarbij de overheid haar verantwoordelijkheiden overdraagt aan een vastgoed-markt, die onder andere door zware criminaliteit is geinfiltreerd.

*****

09.06.2006 SP tegen kraakverbod en tegen antikraak

In een reactie op de brief van ministers Dekker en Donner geeft kamerlid Van Velzen(SP) allereerst aan tegen een kraakverbod te zijn. Daarnaast spreekt zij zich ook uit tegen de praktijk van antikraak. Volgens de SP "heeft Dekker geen idee onder wat voor omstandigheden anti-krakers, in de regel studenten die geconfronteerd werden met gigantische wachttijden in de regulier huursector, moeten wonen. In Amsterdam wonen anti-krakers nu in een pand dat eerder door het bouw- en woningtoezicht als te onveilig om in te wonen is verklaard. Ook worden contracten vaak geheim gehouden en absurd hoge borggelden gevraagd.”

*****

09.06.2006 Dekker en Donner willen kraken verbieden maar doen niets aan leegstand en breken huurbescherming verder af.

Dekker (VROM) en Donner (Justitie) geven in een brief aan de kamer aan om "rond de zomer" met een concept-wetsvoorstel te komen om kraken in alle gevallen strafbaar te stellen. Aan het tegengaan van leegstand wordt door de ministers niets gedaan. Ook pleit de brief voor meer antikraak (tijdelijke verhuur). Dit terwijl antikraak de leegstand in stand houdt. Antikraak verhult de leegstand en brengt een vaste woning voor iedereen niet dichterbij. Antikraak zit in een juridisch vacuum en antikraak heeft in het verleden daardoor reeds vele schandalen (wat er mis is met antikraak) gekend. Woningzoekenden laat men dus keihard vallen, terwijl eigenaren van leegstaande panden door de overheid ongestoord worden gelaten.

*****

06.06.2006 Binnenkort duidelijkheid van Dekker?

Tot nog toe geen duidelijkheid van minster Dekker van VROM. Inmiddels zijn er over een mogelijk kraakverbod in het parlement wel een aantal moties en discussies de revue gepasseerd. Dekker zelf heeft hierover ook al geschreven. Dekker is een tegenstander van kraken maar een voorstander van antikraak (tijdelijke verhuur). Het gerucht gaat dat Dekker mogelijk op vrijdag 9 juni a.s. na het ministerraad-overleg naar buiten met een voorstel naar buiten treedt.

*****

01.06.2006 Minster Pechtold steunt G4 in kraakbeleid

D'66-Minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing en Grotestedenbeleid) steunt de G4 in hun kraakbeleid. Pechtold laat weten dat kraken juist van positieve invloed kan zijn op probleemwijken. Hij pleit ook voor meer bewonersinitiatief.

*****

29.05.2006 G4 tegen kraakverbod

De vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht- hebben een brief gestuurd aan minister Dekker van VROM waarin zij verklaren tegen een kraakverbod te zijn. De G4 stellen: "Kraken kan in die zin worden gezien als een door de "markt" (zonder overheidsbemoeienis) georganiseerde sanctie tegen het falen van de vastgoed/huurmarkt."

*****

00.03.2006 Kraakverbod volgens jurist vrij zinloos

In een artikel betoogt de jurist Uyar dat een de motie Hermans weinig zoden aand dijk zet. "Bij gebrek aan efficiente middelen tegen krakers hebben overheidsorganen en eigenaren in de loop van de tijd allerlei mogelijke en onmogelijke paden bewandeld".

*****

01.02.2006 SPekulatie Onderzoeks Kollektief (SPOK) tegen kraakverbod

In een persbericht stelt het SPOK dat een kraakverbod alleen de vastgoed-maffia maar meer in de kaart speelt. De krakers zitten volgens het SPOK met de regelmaat van de klok de vastgoed-maffia dwars.

*****

15.06.2005 PvdA en VVD willen huisjesmelkers de panden afpakken

In een initiatiefnota vanuit de Tweede Kamer doen de kamerleden Depla (PvdA) en Veenendaal (VVD) voorstellen om huisjesmelkers aan te pakken. Volgens de kamerleden zouden huisjesmelkers de panden desnoods afgepakt moeten kunnen worden.

*****

15.06.2005 Minister Dekker (VROM) vindt dat ze al voldoende aan leegstand doet.

In een brief aan de tweede kamer legt Dekker de huidige situatie met betrekking tot de wet- en regelgeving rond leegstand, kraken en huurbescherming uit.